– 1,6 millioner nordmenn kan bli utestengt

– Norge har en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettstat, ved å skrinlegge både pandemi og koronasertifikat én gang for alle. 1,6 millioner nordmenn risikerer å bli stilt på siden av samfunnet ved lovforslagene, skriver artikkelforfatteren i sitt «doble» høringssvar.

Av Jørgen Heier, advokat

Det vises til høringsnotat av 28.1.2022 om EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen), regjeringens beslutning av 9.2.2022 om at det nasjonale koronasertifikatet skal ha samme gyldighetskriterier som EU-sertifikatet, og høringsnotat av 11.2.2022 om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat. Summen av dette vil etablere muligheten for et kontrollregime en demokratisk rettsstat ikke burde være bekjent av. Regjeringens forslag om koronasertifikat nå, når pandemien for alle praktiske formål er over, fremstår fullstendig malplassert.

Forslaget til endring i grenseforordningen medfører at bruk av koronasertifikat (i kombinasjon med elektronisk overvåking) ikke blir å anse som grensekontroll, hvilket vanskelig kan anses som noe annet enn en tilsnikelse, gitt at fri flyt av mennesker ellers skulle være en sentral frihet innen Schengenområdet. 

Regjeringens beslutning om å harmonisere det nasjonale koronasertifikatet med EUs gyldighetskriterier medfører at en stor gruppe av den voksne befolkningen i Norge ikke kvalifiserer til koronasertifikat basert på vaksinestatus, hvilket er problematisk idet regjeringen synes å gå inn for en «2G»-løsning, dvs. at man ikke gir anledning til å få koronasertifikat basert på negativ test. 

Forslaget om å «forlenge» virketiden for bestemmelsene om koronasertifikat, samt å presentere lovforslaget som en «presisering» ordlyden i smittevernloven § 4A-2, fremstår også som en tilsnikelse idet forslagene som nå fremmes, legger til rette for generell bruk av koronasertifikat som virkemiddel, nettopp slik man mente at tidligere ordlyd ikke gav hjemmel for. 

Vurderingene i høringsnotatet av 11.2.2022 av koronasertifikatet opp mot menneskerettigheter og grunnlovsvern synes lettvinne og preget av et ønske om å begrunne et forhåndsbestemt resultat heller enn kritisk vurdering av hvorvidt et regime for segregering og kontroll er forenelige med gjeldende rettslige prinsipper. De typesituasjoner som beskrives som mulige bruksområder, representer dessuten en dystopisk fremtid der departementets betraktninger går George Orwells bøker en høy gang. 

«Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat»

Når man leser de faglige grunnlagene departementet har innhentet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, springer det en i øynene at:

  • Det er de politiske myndighetene som synes å be fagmyndighetene begrunne ønsket politikk, snarere enn at man lytter til faglige råd. 
     
  • Helsedirektoratets uttalelse om at koronasertifikatet kan ha smittevernfaglige effekter, fremstår som et ubegrunnet postulat. 
     
  • Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge, slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker. 

For både EUs og regjeringens ønskede koronasertifikat er anvendelsesområdet for barn noe uklart. Om man imidlertid bare tar utgangspunkt i den voksne delen av befolkningen (dvs. de over 18) er det verdt å huske på at Folkehelseinstituttet IKKE har anbefalt en 3. dose for aldersgruppen 18-44. For ca. 1 900 000 personer har altså Folkehelseinstituttet gitt et annet vaksinasjonsråd enn det som gir gyldig koronasertifikat ut over 270 dager etter dose 2. I Folkehelseinstituttets siste ukerapport (uke 5), fremgår det i tabell 23 at en del i aldersgruppen 18-44 har tatt 3. dose på frivillig basis, men det er altså i skrivende stund drøye 1 100 000 personer i denne aldersgruppen som til tross for å Folkehelseinstituttets anbefaling i ryggen, ikke vil opprettholde sitt koronasertifikat om de ikke vaksinerer seg videre.

«Det er … ca. 1 600 000 voksne nordmenn som på legitimt grunnlag har tatt et vaksinevalg som medfører en risiko for å bli stilt på siden av samfunnet dersom regjeringens forslag blir vedtatt»

Det er også nærmere 500 000 eldre voksne som med grunnlag i internasjonale menneskerettigheter, grunnloven og pasientrettighetsloven § 4-1 har tatt et rettmessig valg om å ikke vaksinere seg i henhold til det foreslåtte koronasertifikatets gyldighetskriterier. Det er altså ca. 1 600 000 voksne nordmenn som på legitimt grunnlag har tatt et vaksinevalg som medfører en risiko for å bli stilt på siden av samfunnet dersom regjeringens forslag blir vedtatt. 

Departementet, Regjeringen og Stortinget forutsettes å ha registrert at det er omfattende og tiltagende protester fra befolkningene i Canada, Australia, New Zealand og Europa. Myndighetene i den presumptivt siviliserte delen av verden er nå i fullstendig utakt med sine velgere. Dette burde ikke være mulig i moderne demokratier. Norge har nå en gyllen mulighet til å gå foran som en demokratisk rettstat verdig, ved å beslutte det som er rett. Pandemien og koronasertifikatet bør nå skrinlegges én gang for alle. 

Nettstedet bruker cookies. Ved å trykke på ja-knappen, aksepterer du det.